ครูสายพิเศษ

ครูสายพิเศษ สอนประจำวิขา

 

1259790431 suwapa
นางสุวภา  อุตสาหะ
สอนวิชาพลศึกษา ป. 1-3
สุขศึกษา ป. 3
ลูกเสือ ป. 2
 NoPic
นายเกริกไกร  หนองสูง
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 2-3
ลูกเสือ ป.2
1259790551 jira
นางจิณัฐกานต์  เตียตระกูล
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1
ลูกเสือ ป. 1
สุขศึกษา ป. 1-2
 
ชดขาว

นางสาวปริยานุช  ไกยสิทธิ์
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป. 4-6
 NoPic
นางสาวเกียรติสุดา  เมืองโคตร
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2
การงานอาชีพ ป. 2
คอมพิวเตอร์ ป. 1-2
1259361357 prasit
นายประสิทธิ์  คลังบุญครอง
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง MEP, ป.5-6 ,
 
1259803652 sanit
นายสนิท  ว่องสาริกัน
สอนวิชาพลศึกษา ป. 4-6
1259803703 tunjira
นางธัญจิรา  ใจสุข
สอนวิชาดนตรี นาฎศิลป์ ป. 4-6
การงานอาชีพ ป. 4
1259790177 patama sa
นางสาวณิชชา  แสไพศาล
สอนวิชาศิลปศึกษา ป. 4-6
การงานอาชีพ ป. 4
 
1259790949 buntanorm
นางบุญถนอม  ไกรยะนา
สอนวิชาสุขศึกษา ป. 4-6
การงานอาชีพ ป. 5
1259790902 wacharakorn
นายวัชรากร  คงกันกง
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5
 NoPic
นางพิศอุดม  พงษ์พวงเพชร
สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม  ป. 4-6
 

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)