ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

1259732572 apiwan
นางปภาวดี  ศรีลาศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 NoPic
นางสุจิต รักวงษ์ไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
1259732674 khruefa
นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
1259732722 prapaporn
นางประภาพร  แสนเสร็จ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
1259732619 pikul
นางพิกุล  ใจสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
MEP

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)