ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

1259733908 apinna
นางอพิณนา  ขุนทวี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ศรประภา

นางศิรประภา  เยี่ยมพลัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ดวงเดน
นางดวงเด่น  สุขสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
วสาขา
นางวิสาขา  แสนโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
1259733853 jansuda
นางสาวจันสุดา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
MEP

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)