ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

darunee
นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
walapa
นางวัลลภา  จันทร์เผือก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
1259789768 puttarapun
นางภัทรพรรณ  ธนพุทธิวิโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
1259803740 saowarak
นางเสาวลักษณ์  เวียงอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
1259789652 pongsri
นางสาวผ่องศรี  กิจจาวิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
MEP

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)