ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ี 5

 

1259790019 krisana
นางกฤษณา  โยวบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
1259789970 nutjanart
นางนุชจนาถ พุทธเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
จนตนา
นางจินตนา  สายคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชมนาด
นางชมนาด  กาญจนกัณฑ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

จนตนา  บำ

นางจินตนา  บำรุง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

 

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)