ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

1259790126 nuchala
นางนุชลา  ทองขันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นชชา
นางสาวณิชชา  แสไพศาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
1259790262 pojanee
นางพจนีย์  ชาววัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
1259733678 wilai
นางวิไล  สุวรรณมาโจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

พศอดม

นางพิศอุดม  พงษ์พวงเพชร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

 

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)