ประวัติโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

anubanmuk

ประวัติโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ตามมติคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณค่ายลูกเสือเก่า เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน

              โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารได้รับสมัครนักเรียนในชั้น อนุบาลปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ในระยะแรกยังไม่ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน ได้ขอยืมอาคารเรียนโรงเรียนมุกดาลัยบางส่วนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีครูมาช่วยราชการจำนวน ๘ คน มีนายฉันทิชย์ จันปุ่ม ศึกษานิเทศก์๔ สปจ.มุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สปจ.มุกดาหาร เนื่องจากนายฉันทิชย์ จันปุ่ม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม สปจ.มุกดาหาร ได้แต่งตั้งให้นายเมธี แสนวิเศษ ผช.ผอ.รร.มุกดาลัย มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ต่อมา กค. ได้ปรับปรุงตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ นายเมธี แสนวิเศษได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเดิม สปจ.มุกดาหาร ได้แต่งตั้งให้นายภูมิชัย หิรัญอร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๒ และได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๘

          โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารได้เปิดทำการสอนในพื้นที่ของตนเองเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมาโดยเปิดสอนในชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้เปิดชั้นเด็กเล็กเพิ่ม ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑๙๐ คน ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อีกจำนวน ๓ ห้องเรียน และลดชั้นเด็กเล็กลง โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๖๒ คน ครู ๑๒ คน ปี ๒๕๓๕ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีพ.ศ.๒๕๓๙ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๔๑๑ คน ครู ๔๗ คน

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)