ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

 

supasit
นายศุภศิษฐ์  อินทรวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

titiwas2
นายฐิติวัสส์  กาญจนกัณฑ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รองอม
นางสาวพรทิวา  ยืนยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

1259361357 prasit

นายประสิทธิ์  คลังบุญครอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

 

          

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)