อนุบาลปีที่ 1

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

ศรลดดา
นางศรีลัดดา  อาจวิชัย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
1259722234 chawadee
นางสาวชาวดี  เพียรไลย์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
1259722515 wanida r
นางสาววนิดา  ราชิวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
1259722457 malijun
นางมะลิจันทร์  พงศ์จรูญกุล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
1259722074 napapun
นางนภาพรรณ  เลิศรัตนสิน
ครูประจำศูนย์เด็กปฐมวัย
อนุบาลปีที่ 1

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)