Mini English Program

1259732619 pikulนางพิกุล  ใจสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 
1259733626 julaporn
นางจุฬาพร  ศิริสิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 
 1259733853 jansuda
นางสาวจันสุดา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 1259789652 pongsri
นางสาวผ่องศรี  กิจจาวิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

จนตนา  บำ

นางจินตนา  บำรุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

พศอดม

 นางพิศอุดม  พงษ์พวงเพชร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

   
   
   

construction

arrow-with-new-icon-gif-animationประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการกิจกรรมวันสำคัญ (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ MEP  (13 มี.ค.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (11 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (6 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรฯ (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (5 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อสาย HDMI (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (1 ก.พ.2562)

  -  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป (1 ก.พ.2562)